Apliko për punë

  1. Emri *

  2. Mbiemri *

  3. Statusi civil *

  4. Numri Personal *

  5. Data e lindjes *

  6. Vendlindja *

  7. Adresa e vendbanimit zyrtar *

  8. Email adresa personale *

  9. Numri i telefonit personal *

  10. Statusi i shkollimit I/e diplomuarStudent/e

  11. Emri i instiucionit shkollorë *

  12. Pozita për të cilën jeni të interesuar

  13. Përvoja e punës nëse keni